“Sootwippe aufrichten” bölke Börgermeester Dubber up hochdütsch, dat könn alle vastohn, und denn hevt sick de Kerls mit vulle Manneskraft rinsmeten un den Pahl in`n Senkel stellt - un kiek do, just hett de Börgermeester noch snackt, nu hängt he all an`n Tampen un treckt un treckt - mutt ja doch woll en`n fixen Kirl sien, de Nie.